Bescherming Noordzee-infrastructuur hoog op agenda kabinet

De bescherming van de Noordzee-infrastructuur tegen dreigingen staat hoog op de agenda van het kabinet. Minister Harbers (IenW) heeft de Tweede Kamer op 11 juni 2024 in een Kamerbrief geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen en stuurde het 'Actieplan Strategie ter Bescherming Noordzee Infrastructuur' met een voorstel voor de financiering mee. Een overzicht van de maatregelen.

Extra aandacht nodig

De toegenomen belangen van Nederland op de Noordzee, geopolitieke ontwikkelingen, en de verslechterde veiligheidssituatie vragen om extra aandacht voor de bescherming van de Noordzee-infrastructuur. De Kamerbrief informeert over de voortgang van de kabinetsinzet op dit gebied. Tijdens een debat op 30 mei hebben de ministers van Justitie en Veiligheid en Defensie toegezegd dat een actieplan voor de bescherming van de Noordzee snel naar de Kamer zou worden gestuurd. Dit actieplan wordt nu met deze brief aangeboden, mede namens de ministers van Defensie, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, Klimaat en Energie, en Buitenlandse Zaken.

Het kabinet is inmiddels aan de slag met de uitvoering van de kabinetsbrede 'Strategie ter Bescherming van de Noordzee Infrastructuur'. (Kamerstuk 22 450 nr. 118) om governance op zowel politiek-bestuurlijk als operationeel en tactisch niveau te krijgen.

Doel van het actieplan is om inzichtelijk te maken welke activiteiten momenteel worden ontplooid voor de periode 2024 – 2025 om de bescherming van de Noordzee infrastructuur te verhogen.

Financiële middelen

Het kabinet heeft besloten om voor 2024 en 2025 financiële middelen beschikbaar te stellen om de infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Deze middelen worden ingezet voor onder andere het opschalen van sensorcapaciteit, ICT-investeringen, opleidingsprogramma's, en de ontwikkeling van een responssysteem. De maatregelen worden projectmatig aangepakt door het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI).

Het gaat om 16,8 miljoen euro voor 2024 en 24,6 miljoen euro voor 2025 beschikbaar, verdeeld over de departementen EZK, JenV, IenW, en Defensie. Deze bijdragen worden verwerkt in de begrotingen van de departementen.

Voortgang en Initiatieven

De brief informeert de Kamer over:

Maritieme veiligheid

Maritime security betreft het geheel aan maatregelen om personen, objecten of goederen te beschermen tegen bewust schadelijke invloeden in het maritieme domein. Het gaat om preventie en detectie van, respons op en bescherming tegen de dreiging van doelbewust destructieve acties die zijn gericht tegen onze territoriale fysieke, economische en ecologische veiligheid, sociale stabiliteit en internationale rechtsorde. Voorbeelden van dit soort acties zijn terrorisme, kaping, ondermijning, smokkel, sabotage, ongewenste buitenlandse inmenging en handelingen van statelijke actoren.

De aandacht voor maritieme veiligheid op de Noordzee is toegenomen door de nationale veiligheidskwesties zoals ondermijning, migratie, en bescherming van vitale infrastructuur. De Noordzee is cruciaal voor de Nederlandse economie en nationale veiligheid en bevat duizenden kilometers aan datakabels, gaspijpleidingen, en elektriciteitskabels. Geopolitieke veranderingen en toenemende dreigingen vragen om aanvullende maatregelen om een veilige en toekomstbestendige omgeving te creëren.

Kwetsbaarheden energie- en data-infrastructuur

TNO heeft onderzoeken uitgevoerd die wijzen op de noodzaak om energie-installaties en infrastructuur te beschermen. Een significant deel van de nationale energiebehoefte zal in de toekomst op de Noordzee worden opgewekt. Onderzeese datakabels zijn kwetsbaar voor breuken door visserij en ankers. Hoewel enkelvoudige kabelbreuken meestal snel kunnen worden hersteld, zijn meervoudige breuken moeilijker in te schatten en kunnen ze voor problemen zorgen bij private stakeholders.

Programma bescherming Noordzee infrastructuur

Het PBNI is opgericht onder coördinatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en richt zich op het verbeteren van de veiligheid van Noordzee-infrastructuur. Het programma streeft naar duidelijkere governance en samenwerking tussen publieke en private partijen. Detectie-, preventie-, en responssmaatregelen worden uitgevoerd door onder andere de Krijgsmacht, Kustwacht, en Rijkswaterstaat.

Detectie- en preventieve maatregelen

Detectiemaatregelen omvatten verhoogde waakzaamheid door inlichtingen- en veiligheidsdiensten en dagelijkse operaties van de Koninklijke Marine. Het kabinet investeert in 2024 en 2025 in verbetering van Situational Awareness en Situational Understanding. Preventieve maatregelen zijn gericht op risicoanalyses en weerbaarheidsverhogende maatregelen door aanbieders van vitale infrastructuur. Nieuwe wetgevingen zoals de CER en NIS2 versterken de digitale en fysieke weerbaarheid.

Responsieve maatregelen

Het ministerie van Defensie heeft een permanente taak gekregen voor de bescherming van de Noordzee-infrastructuur en werkt aan het vergroten van Situational Awareness en Understanding. Defensie verleent bijstand aan civiele autoriteiten en versterkt de samenwerking met private sectorpartijen. Incidentenbestrijdings- en crisisplannen worden aangescherpt om adequaat te reageren op dreigingen.

Internationale samenwerking

De NAVO patrouilleert in de Noordzee en Oostzee en heeft coördinatiecellen opgericht voor de beveiliging van onderzeese infrastructuur. Nederland werkt samen met andere Noordzeelanden via initiatieven zoals de Joint Declaration on Cooperation en het Greater North Sea Basin Initiative. Samenwerking met private partijen wordt ook versterkt door het PBNI.

Maritieme veiligheid boor toekomstige energie-infrastructuur

Maritieme veiligheid is een integraal onderdeel van de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur op de Noordzee. Dit wordt meegenomen in nationale energieontwikkelprogramma's en deelprogramma’s voor windenergie op zee. TNO-onderzoeken naar kwetsbaarheden en weerbaarheidsmaatregelen worden opgevolgd door PBNI en verantwoordelijke ministeries.

Vervolg

De Kamer wordt eind 2024 opnieuw geïnformeerd over de voortgang en tussentijds bij belangrijke ontwikkelingen.

Meer weten? Zie naast de verschillende beleidsstukken ook de 'Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Strategie bescherming Noordzee Infrastructuur'.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer