Onderzoek nieuwe windenergiegebieden kan beginnen

De Commissie voor de milieueffectrapportage (NCEA) heeft positief geadviseerd over de reikwijdte van het onderzoek voor de Deelherziening van het Nederlandse Noordzeeprogramma 2022-2027. Dat heeft RVO bekendgemaakt. Dit betekent dat het onderzoek naar nieuwe gebieden voor de ontwikkeling van windenergie voor de periode na 2030 kan beginnen. De aanwijzing van nieuwe windenergiegebieden wordt medio 2025 verwacht.

Benodigd vermogen

Op basis van de meest recente energiescenario’s is ongeveer 50 Gigawat (GW) nodig aan opgesteld vermogen windenergie op zee in 2040 (en ongeveer 70 GW in 2050) om te kunnen voorzien in de verwachte elektriciteitsvraag en de productie van een strategische hoeveelheid waterstof. Uitvoering van de aanvullende Routekaart 2030 levert 21 GW aan opgesteld vermogen op in 2031. Om 50 GW in 2040 binnen handbereik te brengen is het nodig windenergiegebieden aan te wijzen met ruimte voor tenminste 23 – 26 GW aan aanvullend opgesteld vermogen.

Het Programma Noordzee 2022-2027

Het Programma Noordzee 2022-2027 (PNZ) is op 18 maart 2022 vastgesteld door het kabinet en omvat een uitwerking van het te voeren beleid voor ontwikkeling, gebruik, beheer, en de bescherming van de Noordzee. In het PNZ zijn windenergiegebieden aangewezen die voldoende ruimte bieden voor de realisatie van windparken tot en met 2031.

De aanwijzing van windenergiegebieden is nodig om later kavelbesluiten te kunnen nemen waarin de locatie van windparken wordt vastgelegd. Aanwijzing van windenergiegebieden gebeurt op basis van de Wet windenergie op zee.

Deelherziening

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wilde het programma Noordzee deels herzien (Partiële Herziening (PH), om naast het aanwijzen van de windenergiegebieden voor de periode na 2031, ook de ruimtelijke ligging te kunnen bepalen van omliggende scheepvaartroutes. Een ander doel was om meer ruimte voor zandwinning te reserveren. Van belang voor het beschermen van de kust tegen overstromingen.

Te onderzoeken gebieden

Op de kaart is te zien welke gebieden mogelijk in aanmerking komen als windenergiegebied voor de periode na 2031.

Voor het geval dat in deze gebieden onvoldoende ruimte is te vinden voor 23-26 GW wordt ook Lagelander onderzocht. Gebied 6/7 is een groot zoekgebied, waar in potentie ruimte beschikbaar is voor opwekking van 20-28 GW.

Doordewind (west) is een toevoeging aan het al aangewezen windenergiegebied Doordewind. Doordewind (west) is een zoekgebied. Doordewind en Lagelander zijn aangewezen wind energiegebieden, maar hierin blijf ruimte over na uitvoering van de aanvullende Routekaart 2030. In het PNZ is afgesproken dat voor de periode na 2031 opnieuw een afweging nodig is of deze ruimte is te benutten voor windparken.

Ontwerpbesluit

Het is de bedoeling dat het Kabinet begin 2025 een Ontwerpbesluit neemt over de Partiële Herziening.

Voorafgaand daaraan worden mogelijke milieueffecten en ruimtelijke gevolgen van de voorgenomen herziening onderzocht en beschreven in een milieueffectrapport (PlanMER). Dat is verplicht.

Op welke manier het PlanMER tot stand komt wordt beschreven in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Ook wordt in de NRD beschreven welke onderwerpen aan de orde komen in de Partiële Herziening. De NRD gaat specifiek in op de reikwijdte van de milieurapportage en het detailniveau van het onderzoek voor de onderwerpen windenergiegebieden en omliggende scheepvaartroutes en clearways, en zandwinning.

Bronnen:

Nieuwsbrief RVO, Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Partiële Herziening Programma Noordzee 2022 – 2027, Zoekgebiedenkaart voor windenergie en scheepvaart, Zoekgebieden kaart voor uitbreiding ruimtelijke reservering zandgeven. Hier te vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer